Vedtekter

 

På årsmøte i Namsos Kunstforening 04.04.2017 ble nye vedtekter vedtatt

NAMSOS KUNSTFORENING – VEDTEKTER, vedtatt 04.04.17.

§1. Foreningens navn er Namsos kunstforening, stiftet 10. desember 1946. Dens sete er i Namsos. Foreningens formål er å fremme interessen for bildende kunst og kunsthandverk i Namsos og Namdal ved utstillinger, foredrag, utlodninger m. v.

§2. Enhver kan bli medlem av foreningen mot å betale den årlige kontingenten. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§3.  Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Styret og varamedlemmene velges på årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg for 1 år, styremedlemmene velges for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år.          Styret konstituerer seg selv.

§. Årsmøtet holdes hvert år innen 31. mars. Innkalling til årsmøtet må skje med minst 14 dagers varsel.

På årsmøtet skal behandles:                                                                                                                    Årsmelding                                                                                                                                             -Revidert regnskap                                                                                                                                      Innkomne forslag. Disse må være styret i hende 7 dager før årsmøtet.                                           Budsjett, fastsetting av kontingent.                                                                                                       Valg av :

Leder                                                                                                                                                              4 styremedlemmer                                                                                                                                              2 varamedlemmer

1 revisor for 1 år                                                                                                                                                            1 vararevisor for 1 år

8 medlemmer til utstillingskomite                                                                                                              3 medlemmer til tilsynskomité for kunstsamlingene                                                                              3 medlemmer til valgkomité

Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingenten.Vedtak gjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas loddtrekning. Årsmøtets vedtak føres i protokoll.

§5. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 8 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller det forlanges skriftlig av minst 20 medlemmer. Et ekstraordinært årsmøte kan i likhet med det ordinære foreta disposisjoner av enhver art

§6. Foreningens driftsregnskap følger kalenderåret.

§7. Hvert år holdes utlodning av kunstverk for medlemmene. Utlodning skjer på årsmøtet.

§ 8.    Namsos kunstforening kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på 2 påfølgende ordinære årsmøter. Dersom foreningen oppløses, skal kunstsamlingen og foreningens øvrige aktiva brukes til kunstnerisk øyemed i Namsos og Namdal etter årsmøtets vedtak.